Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

FURNIZAREA UNOR DATE CU CARACTER PERSONAL DIN REGISTRUL NATIONAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR

    Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor, referitoare la:

- date de stare civila (numele, prenumele, data si locul nasterii, cât si prenumele parintilor persoanelor în cauza);

- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informatii;

- date referitoare la domiciliile si resedintele acordate; - date referitoare la codul numeric personal atribuit.

    Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor este reglementata de OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, Hotararea Guvernului nr.113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul National de Evidenta a Persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obtinerea, în prealabil, a consimtamântului scris al persoanelor vizate. Consimtamântul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.

    Se considera temei legal justificat, solicitarea unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Român de Informatii, Parchet, Justitie, institutii specializate de ocrotire sociala cu privire la minori sau alte persoane îndreptatite la ocrotire, persoane fizice ale caror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoane fizice care solicita comunicarea unor date proprii de evidenta persoanelor etc.

    Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, competenta solutionarii acestui tip de cereri revine:

- Serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât si de persoanele fizice (art.5 lit.e) din O.G.nr.84/2001);

- Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, exclusiv pentru cererile formulate de persoanele juridice (art.14 alin.1 lit.e) din O.G.84/2001).

    În conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, taxa pentru furnizarea datelor este diferentiata în functie de volumul acestora, astfel:

- pentru cererile punctuale/volum redus, tariful actual, aprobat de Consiliul Concurentei, este de 4 lei (RON)/persoană;

- pentru cererile la care se solicita un volum mare de date ce presupune exploatarea sistemelor informatice, taxa pentru furnizare date este de 120 lei (RON) /ora exploatare sistem informatic central sau 6,5 lei (RON) /ora exploatare sistem informatic teritorial; potrivit prevederilor art.10 alin.(2) din OUG nr.97/2005, furnizarea datelor se va asigura prin încheierea unui protocol care va contine, în mod obligatoriu, destinatia datelor, volumul si structura acestora, suportul pe care se livreaza si masurile de protectie si securitate a datelor prevazute de lege, iar beneficiarii vor semna un angajament prin care se obliga sa utilizeze datele numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia si confidentialitatea acestora;

- aceste taxe se achită la casieria DPCEP Alba (cod fiscal: 17325449) sau în contul RO05TREZ00221G335000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia.

    Potrivit prevederilor art.10 alin. (6) din OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, se excepteaza de la plata taxelor prevazute de lege verificarile din RNEP, sau, dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate in scopul exercitarii atributiilor legale, de catre :

- institutiile publice cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale si justitiei;

- institutiile publice cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevazute de lege;

-casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

-Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

-institutiile cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a batranilor;

-alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.

 

 FORMULARE

Model (1) cerere persoana fizica privind drepturile specifice prelucrarii datelor personale
Model (2) cerere persoana fizica privind drepturile specifice prelucrarii datelor personale